Odhadování vzdělanostních potřeb v regionech ČR

Číslo projektu:
122-2011D
Řešitel RILSA:
Mgr. Jaromíra Kotíková
Spoluřešitel RILSA:
Mgr. Ludvík Michalička , Mgr. Oleksandr Stupnytskyy , Mgr. Danica Schebelle , Ing. Helena Vychová, Ph.D.
Poskytovatel:
MPSV, Evropský sociální fond
Příjemce:
VÚPSV, v. v. i.
Trvání od:
2010
Trvání do:
2012
Popis:

Vytvoření modelu pro odhadování vzdělanostních potřeb v regionech.
Naplnění modelu daty a ověření funkčnosti ve vybraném kraji.

Důvody pro vypracování modelu pro odhadování vzdělanostních potřeb v regionech:
Vztah mezi vzděláním a ekonomickým růstem a jeho modelování pomocí matematicko-statistických metod se v ekonomické literatuře intenzivně studuje od devadesátých let minulého století. Všechny výzkumy nachází vzdělanostní úroveň jako statisticky významnou. Důležitá je také vhodná volba oboru vzdělání. V pojednáních o strukturální nezaměstnanosti autoři uvádějí, že odhadování potřeb trhu práce může strukturální nezaměstnanost snižovat. Ke strukturální nezaměstnanosti dochází tehdy, existuje-li nesoulad mezi volnými místy a nezaměstnanými co do kvalifikace nebo oblasti. Lékem na strukturální nezaměstnanost je mobilita pracovní síly a vhodné vzdělání. To je možné poskytnout jen tehdy, studujeme-li poměry na pracovním trhu a dokážeme-li s předstihem odhadovat jeho vývoj a kvalifikační potřeby. Tak získají odpovědní činitelé na krajské úrovni informace, které jim pomohou při řízení středního školství.

Popis funkce:

Model pro předvídání vzdělanostních potřeb pracuje se skupinami zaměstnání a vzdělání a odhaduje, kolik míst bude v příštích pěti letech zapotřebí v těchto skupinách obsadit. Počet míst ve skupinách vzdělání porovnává s očekávaným počtem absolventů příslušných oborů a odhaduje tak absolventům šanci na získání zaměstnání podle dosažené kvalifikace a zaměstnavatelům šanci na získání zaměstnance s kvalifikací podle požadavků.