Návrh informačního systému o rodinách imigrantů ze třetích zemí

Číslo projektu:
TD010220
Řešitel RILSA:
Mgr. Milada Horáková
Spoluřešitel RILSA:
Mgr. Danica Schebelle
Řešitel:
Zdeněk Uherek
Poskytovatel:
TA ČR
Příjemce:
VÚPSV, v. v. i.
Spolupříjemce:
Etnologický ústav AV ČR, v. v. i.
Trvání od:
2012
Trvání do:
2013
Popis:

Rodina hraje v současné imigraci do České republiky významnější roli, nežli tomu bylo v minulých letech. Pracovní migrace jednotlivců se zde stále častěji mění v migrace celých rodin. Česká republika podporuje imigraci a sjednocování rodin a to z důvodů humanitárních, demografických i ekonomických. Výzkum současné imigrace je proto třeba obohatit o citlivější přístup analyzující do hloubky integraci rodin imigrantů. To však otevírá řadu nových otázek; rodina je současně sjednocující celek s podobnými kulturními charakteristikami a migrační historií, a zároveň ji tvoří jedinci, jejichž zkušenosti se výrazně liší v souvislosti s rozdílným statusem, věkem, pohlavím a sociálními rolemi. Ačkoli rodina jako celek nemusí být dobře integrována, někteří její jednotliví členové se ale mohou úspěšně integrovat v různých oblastech společenského života (INTER.FACE, 2009).
Rodina je klíčovým činitelem v procesu socializace jedince. Rodina přistěhovalců navíc plní kromě socializační funkce i funkci integrační. Stabilita a koheze přistěhovaleckých rodin bývá různá. Do značné míry závisí na průběhu procesu migrace celé rodiny i na průběhu inkluse jejích členů do struktur hostitelské společnosti. Úspěšně integrovaná přistěhovalecká rodina může pozitivně přispívat ke stabilitě sociálního systému hostitelské společnosti jako celku. Poznatky doposud získané k problematice úlohy rodiny v migračních a integračních procesech v České republice pocházejí bohužel z velmi malých vzorků migrační populace, které byly sestaveny nesystematicky a informace z nich čerpané nejsou řádně kontextuálně ukotvené.
K tvorbě fundované imigrační politiky, která bude podporovat integraci imigrantů a sociální kohezi, je třeba informací o skladbě a fungování imigrantských rodin. Tomuto účelu by měl sloužit informační systém o rodinách imigrantů ze třetích zemí, ze kterého by bylo možno odvozovat představy o budoucích společenských potřebách a investicích spojených s imigrací do České republiky. Informační systém by měl usnadnit získávání dat o struktuře rodin imigrantů, místu jejich pobytu a jejich potřebách. Tyto informace jsou velmi významné při tvorbě a implementaci státní integrační politiky reflektující kapacitu sociální infrastruktury (trhu práce, institucí pro přípravu na povolání, základního, středního i vysokého školství, zdravotnictví, sociálního zabezpečení, kultury apod.).
Při řešení projektu bude nejprve vytvořena a otestována pilotní verze metodiky pro sledování uvedených údajů. Následně bude proveden sběr dat a vyhodnoceny získané údaje i použitá metodika a možnosti její aplikace.