Multidisciplinarita v posuzování nároku na příspěvek na péči

Číslo projektu:
TB05MPSV007
Řešitel RILSA:
prof. PhDr. Libor Musil, CSc.
Spoluřešitel RILSA:
Mgr. Olga Hubíková, Ph.D. , Mgr. Jana Havlíková, Ph.D. , doc. PhDr. Kateřina Kubalčíková, Ph.D. , Ing. Vlastimil Beran, Ph.D.
Spoluřešitel:
Mgr. Zuzana Durajová
Poskytovatel:
TA ČR
Příjemce:
VÚPSV, v.v.i
Trvání od:
2016
Trvání do:
2016
Popis:

Cílem řešení tohoto projektu bylo shromáždění poznatků o pojetí multidisciplinarity, zejména ve vztahu k uplatnění odbornosti sociální práce při posuzování nároku na příspěvek na péči podle zákona o sociálních službách a to ve vztahu k účelu této dávky a potřeb posuzování cílových skupin příjemců příspěvku na péči podle typu jejich disability. Výzkum realizovaný v rámci tohoto projektu se pak zaměřil zejména na: analýzu současné praxe v ČR 1; vliv právní úpravy posuzování nároku na příspěvek na péči na pojetí multidisciplinarity posuzování v současné praxi; na identifikaci rizik v současné praxi, z hlediska uplatnění plnohodnotného multidisciplinárního přístupu v posuzování nároku na příspěvek na péči; na popis dopadů identifikovaných rizik na cílové skupiny posuzovaných a na identifikaci odborných kompetencí, potřebných k posuzování nároku na příspěvek na péči ve vztahu k účelu poskytování dávky.
Dosažené poznatky byly využity při formulování návrhu variantního způsobu posuzování nároku na příspěvek na péči, který směřuje k většímu uplatnění multidisciplinárního přístupu. Tento návrh je kromě sumarizace hlavních zjištění součástí hlavního výsledku projektu, který byl předán MSPV a představuje podklad pro dosažení výstupu typu Hneleg.