Možnosti řešení sociálních důsledků zdravotního postižení – synergické efekty a bílá místa současné právní úpravy

Číslo projektu:
DC3/2011
Řešitel RILSA:
JUDr. Daniela Bruthansová
Spoluřešitel RILSA:
Ing. Věra Jeřábková
Poskytovatel:
MPSV
Příjemce:
VÚPSV, v. v. i.
Trvání od:
2011
Trvání do:
2011
Popis:

Cílem doposud probíhajícího projektu je přinést pokud možná co nejúplnější analýzu platných právních předpisů zabývajících se problematikou osob se zdravotním postižením v České republice. Zjištěné poznatky mohou přispět k získání validních údajů pro tvorbu programů a opatření zaměřených na snížení nepříznivých dopadů zdravotního postižení osob do všech oblastí jejich života. Stěžejní metodou v rámci realizace tohoto projektu je analýza platných právních předpisů v ČR majících vztah k problematice osob se zdravotním postižením, a to zejména z oblasti práva sociálního zabezpečení, pracovního práva, správního práva a finančního práva.