Možnost zavedení sdílení vyměřovacích základů pro stanovení důchodových práv mezi manžely a zohlednění mimomanželských forem soužití při stanovení důchodových práv

Číslo projektu:
DC105/2012
Řešitel RILSA:
Ing. Martin Holub, Ph.D.
Spoluřešitel RILSA:
Milan Šlapák, MBA
Poskytovatel:
MPSV
Příjemce:
VÚPSV, v. v. i.
Trvání od:
2012
Trvání do:
2012
Popis:

Projekt se zabýval řešením situace, kdy je v rodině (manželství) výrazný rozdíl v příjmu mezi manželi, a to zejména v případě, že dojde k rozpadu tohoto manželství. To, že jeden z partnerů umožnil druhému budovat kariéru a získávat důchodová práva tím, že pečoval o děti a domácnost, není v ČR v současnosti při rozvodu manželství v důchodovém pojištění členů rozpadlého manželství zohledněno. Jednou z cest, jak takovou situaci řešit je uplatnění tzv. sdílení vyměřovacích základů manželi. Inspiraci pro zavedení takového institutu v základním schématu důchodového pojištění lze hledat ve zkušenostech Švýcarska či Německa. Stejný princip je možno aplikovat i pro mimomanželské formy soužití partnerů. Projekt přináší variantní řešení zavedení sdílení důchodových práv mezi manželi (partnery) a analyzuje dopady jednotlivých variant na mikroekonomické i makroekonomické úrovni.