Monitoring změn v zahraničních důchodových systémech

Číslo projektu:
TB95MPSV001
Řešitel RILSA:
Mgr. Mirjam Suchomelová
Spoluřešitel RILSA:
Mgr. Marie Kořánová , Mgr. Lenka Krinesová
Poskytovatel:
TA ČR
Příjemce:
VÚPSV, v. v. i.
Trvání od:
2016
Trvání do:
2016
Popis:

Cílem průběžného monitoringu změn v zahraničních důchodových systémech bylo sledování aktuálních trendů ve vývoji důchodových systémů v zahraničí a charakteru jednotlivých opatření v této oblasti a vypracovávání informací o zachycených změnách. Pozornost byla věnována především opatřením základního pilíře, ale i dalším opatřením, pokud mají v jednotlivých zemích větší význam (např. zaměstnanecké penze).
Důchodové systémy se v současné době potýkají se závažnými problémy, které přináší především nepříznivý demografický vývoj (stárnutí populace, zvyšování věku dožití a nízká porodnost). Potřeba zabezpečení jejich dlouhodobé udržitelnosti proto vyvolává nutnost revidovat dosavadní uspořádání zabezpečení ve stáří se zřetelem na předpokládanou demografickou i ekonomickou situaci v blízké i vzdálenější budoucnosti. Ve většině vyspělých zemí dochází k úpravám nebo dokonce k zásadním reformám důchodových systémů. Řešení budoucího vývoje důchodového systému je stěžejní otázkou i v České republice, proto má monitorování změn v zahraničních důchodových systémech značný význam a získané informace mohou být podnětné pro přípravu opatření v této oblasti.