Monitoring procesů integrace cizinců z třetích zemí do české společnosti – 1. fáze

Číslo projektu:
EIF_2008-23
Řešitel RILSA:
PhDr. Jana Vavrečková
Spoluřešitel RILSA:
Ing. Ivo Baštýř
Poskytovatel:
Ministerstvo vnitra ČR, EIF
Příjemce:
VÚPSV, v. v. i.
Trvání od:
2009
Trvání do:
2009
Popis:

První fáze projektu je věnována zpracování dostupných informačních zdrojů, tj. analýze existujících domácích studií a průzkumů, týkajících se integrace cizinců z třetích zemí. V rámci toho je zhodnocena využitelnost aktuálních v ČR dosud používaných informačních databází k dané tématice. Rozumí se tím soustava ukazatelů a metodik sledování a hodnocení průběhu efektivity a úzkých míst integrace cizinců z třetích zemí do české společnosti (dále jen „soustava ukazatelů a metodik sledování integrace cizinců“). V rámci řešení bylo realizováno empirické šetření, zjišťující stav a aktuální úkoly integrace cizinců v ČR. Osloveni jsou zainteresovaní odborníci z decizních a jiných orgánů a stakeholders z nevládních a neziskových organizací. Součástí první etapy byla realizace workshopu k dané problematice za přítomnosti zadavatele projektu a zainteresovaných odborníků z akademické, výzkumné i nestátní a neziskové sféry. Výstupem první fáze řešení je zpracování návrhu klíčových ukazatelů a metodik integrace dlouhodobých a trvalých cizinců v ČR. V případě dostupných statistických údajů je snaha řešitelů o jejich maximální aktualizaci ve vztahu k existujícím zdrojům. Součástí projektu je i nástin aktivit doporučených pro realizaci v další fázi řešení.