Monitoring kvantitativních a kvalitativních indikátorů integrace cizinců z třetích zemí v ČR s důrazem na problematiku slučování rodin a čerpání sociálních dávek

Číslo projektu:
EIF_2012-04
Řešitel RILSA:
PhDr. Jana Vavrečková
Spoluřešitel RILSA:
Ing. Petr Pojer , Ing. Ivo Baštýř , Mgr. Katarína Švehlová
Poskytovatel:
EIF - Evropský fond pro integraci státních příslušníků třetích zemí
Příjemce:
VÚPSV, v. v. i.
Trvání od:
2013
Trvání do:
2014
Popis:

Projekt navazuje na výsledky dosavadních řešení v dané oblasti a zajišťuje tak kontinuitu výstupů a činností. Jeho zadavatelem je MV odbor OAMP. Projekt je veřejně podporován z Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí, naplňuje prioritu 2 a opatření 4 „Vypracování ukazatelů a metodik hodnocení“ a tyto dokumenty současně určují jeho základní obsahové zaměření.
Smyslem řešeného projektu je sledování, aktualizace, zpřesnění vybraných kvantitativních a kvalitativních indikátorů integrace cizinců z třetích zemí (CTZ) v ČR na základě řešiteli vypracované metodiky.
Aktualizace kvantitativních ukazatelů probíhá v půlročních periodách a zahrnuje oblast základních, analytických a srovnávacích ukazatelů. Zdroj poznatků u této části tvoří administrativní údaje stání sféry, konkrétně ČSÚ, MPSV, MŠMT, ŘSCP, MPO, příp. podle potřeby dalších institucí.
Kvalitativní indikátory integrace CTZ jsou aktualizovány v roční periodě a obsahově se zaměřují na dvě základní oblasti: názory a postoje cizinců (CTZ) vůči české společnosti a názory a postoje české veřejnosti k cizincům žijícím na českém území. Monitoring kvalitativní části je založen na empirických, dotazníkových šetřeních, která jsou v ČR v dané časové periodě realizována.
Přidanou hodnotou projektu je integrace rodinných příslušníků přicházejících do ČR v rámci sloučení rodiny a čerpání českého, dávkového, sociálního systému. Problematika je řešena s ohledem na vývoj těchto fenoménů v zahraničí a vzrůstající tendence v ČR. Příliv cizinců z rodinných důvodů není sice v ČR zdaleka tak intenzivní, jako v ostatních evropských zemích (např. Německo a Rakousko), nicméně statistiky vykazují, v protikladu k účelu pobytu – zaměstnání/podnikání, jeho vzrůstající tendence.
Hlavní část cizinců s prioritou slučování rodin je složena z žen a dětí. Projekt se proto zaměřuje na sondáž hlavních předpokladů, problémů a kvality integrace této skupiny imigrantů, a to jak z pozice těch, kteří se integrací cizinců profesně zabývají, tak z pozice těch, kterých se integrace bezprostředně dotýká. Současně s tím bude provedena analýza čerpání sociálních dávek ze strany CTZ, konkrétně dávek státní sociální podpory, neboť i zde statistiky signalizují v posledních letech určitý vzestup.

Projekt je spolufinancován z Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí