Monitoring hodnocení monitorovacích nástrojů integračního procesu cizinců z třetích zemí v ČR -2. fáze

Číslo projektu:
EIF_2009-02
Řešitel RILSA:
PhDr. Jana Vavrečková
Spoluřešitel RILSA:
Ing. Ivo Baštýř
Poskytovatel:
Ministerstvo vnitra ČR
Příjemce:
VÚPSV, v. v. i.
Trvání od:
2009
Trvání do:
2009
Popis:

Návrh projektu navazuje na výsledky shodného projektu realizovaného v roce 2009 (první fáze). Pro dotváření ukazatelů a postupů monitorování integrace cizinců z třetích zemí jsou v rámci řešení sledovány zahraniční a domácí studie a dokumenty. V projektu se zhodnotí, zpřesní a doplní ukazatele a metody monitoringu integrace doporučené v roce 2009 se zaměřením na přístup cizinců z třetích zemí na český trh práce a ke vzdělávání v ČR. Důraz je kladen na vybrané zranitelné skupiny cizinců tj. osoby cizinců ohrožené příjmovou nedostatečností a děti cizinců do 15 let věku. V projektu je realizována sonda o dosud zjišťovaných informacích o postojích české společnosti k cizincům s doporučením pro další postup. Praktické poznatky o stavu a sledování integrace cizinců z třetích zemí v oblasti zaměstnanosti a vzdělávání budou získány realizací diskusních skupin s odborníky z praxe – experti z oblasti zaměstnanosti a vzdělávání. Kromě toho bude realizován kulatý stůl s odpovědnými zástupci státní sféry z uvedených oblastí. Souhrnným výstupem všech dílčích aktivit projektu bude vypracování 2. fáze soustavy ukazatelů a postupů monitorování procesu integrace cizinců z třetích zemí se zaměřením na jejich přístup k trhu práce a ke vzdělávání v ČR. Průběžný kontakt se zadavatelem projektu bude zajišťován výměnnými schůzkami mezi řešitelem a zadavatelem.