Monitoring aplikace Rámce kvality EU pro předjímání změn a restrukturalizací

Číslo projektu:
9136/16
Řešitel RILSA:
Ing. Soňa Veverková
Spoluřešitel RILSA:
Ing. Petr Pojer
Poskytovatel:
Evropská komise
Příjemce:
ICF International
Spolupříjemce:
VÚPSV, v. v. i.
Trvání od:
2015
Trvání do:
2016
Popis:

V projektu mělo být ověřeno využití doporučení Evropské komise, tzv. Rámce kvality EU pro předjímání změn a restrukturalizací v podnikové praxi. Tento Rámec vydala EU v roce 2013 a jsou v něm shrnuty nástroje dobré praxe pro minimalizaci dopadů restrukturalizací na zaměstnavatele i jejich zaměstnance. Cílem projektu je ověřit, jak je tento Rámec a jeho doporučení využíván v praxi u těch zaměstnavatelů, kteří jsou, případně byli, nuceni restrukturalizovat. Zpracovatelem celkové analýzy za celou EU je ICF International. VÚPSV v rámci projektu zrealizoval tři případové studie, pro které byly vybrány následující firmy: Severočeské doly, a. s., která v roce 2014 propouštěla zaměstnance, a firmy GZ Media, a. s. a Správa železniční dopravní cesty, které v roce 2014–2015 naopak zaměstnance přijímaly. V rámci případových studií byl sledován celý průběh restrukturalizace, přípravy na propuštění/nábor zaměstnanců, samotný proces, zapojení ostatních aktérů atd. V žádném případě však při restrukturalizaci nebyla sledovaná doporučení uvedená v Rámci využita.