Migrující osoby v České republice – postavení na trhu práce a sociální integrace

Číslo projektu:
2D06002
Řešitel RILSA:
Ing. Miroslava Rákoczyová, Ph.D.
Poskytovatel:
MŠMT
Příjemce:
VÚPSV, v. v. i.
Spolupříjemce:
Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií
Trvání od:
2006
Trvání do:
2010
Popis:

V důsledku aktuálních demografických a ekonomických vývojových trendů se imigrace stává důležitým sociálně politickým tématem. Projekt se zaměřuje na proces integrace imigrantů do sociálně ekonomických struktur české republiky jako hostitelské země, přičemž věnuje pozornost vnějším i vnitřním determinantám integrace. Hlavním cílem projektu je identifikace problémů pracovní a sociální integrace přistěhovalců v České republice, analýza vzájemných vazeb mezi oběma procesy a následná formulace doporučení pro nastavení efektivních mechanismů v realizaci integračních politik. K dosažení stanoveného cíle bude při realizaci projektu využito kombinace kvalitativních i kvantitativních technik sociologického výzkumu.