Metodika prevence ztráty bydlení v České republice

Číslo projektu:
TD020141
Řešitel RILSA:
Mgr. Ivana Šimíková
Spoluřešitel RILSA:
prof. PhDr. Tomáš Sirovátka, CSc. , Ing. Robert Trbola , Mgr. Magda Frišaufová , Bc. Jan Milota
Poskytovatel:
Technologická agentura České republiky
Příjemce:
VÚPSV, v. v. i.
Trvání od:
2014
Trvání do:
2015
Popis:

Obsahem projektu bylo co nejšířeji zmapovat téma ztráty bydlení a jeho prevence s cílem navrhnout komplexní metodický nástroj pro zavedení preventivních opatření zacílených na domácnosti ohrožené ztrátou bydlení. V rámci projektu byly analyzovány rizika ztráty bydlení a vyhodnoceny existující mechanizmy sloužící k eliminaci těchto rizik. Cílem těchto analýz bylo prohloubit dosavadní znalosti o tématu a o potenciálu a limitech současné národní a lokální politiky v oblasti bydlení, včetně úsilí všech významných aktérů na tomto poli. Konečným výstupem projektu je „Metodika prevence ztráty bydlení“, certifikovaná MPSV ČR, která představuje konkrétní metodickou podporu obcím s rozšířenou působností při řešení nepříznivých sociálních situací spojených se ztrátou bydlení. Vypracováním uvedené metodiky se naplňuje jeden z požadavků na zavedení opatření formulovaných ve strategických a koncepčních dokumentech týkajících se bydlení. Metodika identifikuje a popisuje základní nepříznivé situace, které mohou vést ke ztrátě bydlení; popisuje „spouštěče“ těchto situací a cílové skupiny, které jsou definovány skrze tyto situace a návrhuje systém depistáže. Stěžejní částí Metodiky jsou pak postupy při řešení jednotlivých nepříznivých sociálních situací spojených s rizikem ztráty bydlení.