Metodika hodnocení monitorovacích nástrojů integračního procesu cizinců z třetích zemí v ČR – 3. fáze

Číslo projektu:
EIF_2010-27
Řešitel RILSA:
PhDr. Jana Vavrečková
Spoluřešitel RILSA:
Ing. Ivo Baštýř , JUDr. Daniela Bruthansová , Mgr. Katarína Švehlová , Věra Malá
Řešitel:
PhDr. Karolína Dobiášová
Poskytovatel:
Ministerstvo vnitra ČR
Příjemce:
VÚPSV, v. v. i.
Trvání od:
2011
Trvání do:
2012
Popis:

Navržený projekt přímo navazuje na výsledky řešení stejnojmenného projektu z roku 2010. V této etapě budou práce rozvrženy do několika základních oblastí. První skupina činností bude orientována na aktualizaci sledovaných kvantitativních ukazatelů z administrativních zdrojů a posouzení možností monitoringu dalších doplňujících indikátorů, relevantních pro sledování a hodnocení stupně integrace cizinců z třetích zemí (CTZ) v ČR.
Významné doplnění metodiky bude představovat založení samostatné části kvalitativních indikátorů, monitorující názory a postoje české společnosti k zde usazeným cizincům a naopak – názory a postoje cizinců k majoritní společnosti. První část těchto údajů bude vycházet z každoročně se opakujících šetření Centra pro výzkum veřejného mínění. Druhá část kvalitativních dat bude založena především na výsledcích vlastních výzkumů (viz navržený projekt „Bariéry integračního procesu reflexí cizinců z třetích zemí“) a aktuálních datech již realizovaných šetření s obdobnou tématikou.
Dosud nepublikované poznatky přinese analýza mzdové úrovně zaměstnaných cizinců v relaci k domácí populaci a posouzení školních výsledků druhé generace migrantů měřené mezinárodně srovnatelnou metodikou PISA. Součástí projektu budou řízené rozhovory s učiteli, dva kulaté stoly se zainteresova¬nými experty a zkušenými shakeholders a realizace závěrečného workshopu.