Měření kvality pracovního života

Číslo projektu:
1J018/04-DP1
Řešitel RILSA:
Mgr. Aleš Kroupa
Poskytovatel:
MPSV
Příjemce:
VÚPSV, v. v. i.
Trvání od:
2004
Trvání do:
2007
Popis:

V rámci projektu z Programu Moderní společnost II. financovaného MPSV ČR v letech 2004 – 2007 byl pro podniky, které potřebují identifikovat tušené nebo již manifestující se problémy, případně se ucházejí o udělení certifikátů dle ISO, EFQM nebo Národní ceny ČR za jakost, vyvinut a v praxi odzkoušen diagnostický nástroj „Spokojenost zaměstnanců“ v podobě dotazníku a manuálu pro jeho vyhodnocení. Vedle návodu, jakým způsobem vyhodnocovat data získaná z dotazování mezi zaměstnanci podniku, obsahuje manuál i referenční hodnoty za „vyšetřené“ podniky a dále náměty na další, pokročilejší možnosti zpracování získaných dat. Dotazník se skládá ze soustavy indikátorů rozdělených do devíti tématických celků tzv. modulů, které by měly podat komplexní obraz o podniku z pohledu jeho zaměstnanců. Jedná se o následující moduly:
1. Spokojenost s prací – Měří celkovou spokojenost s prací a spokojenost s dílčími aspekty práce.
2. Komunikace a sdílení informací – Zjišťuje informovanost ze strany vedení podniku a systém komunikace obecně, komunikaci s přímým nadřízeným, připomínky a reakce zaměstnanců, komunikaci se spolupracovníky o pracovních záležitostech a komunikaci napříč odděleními.
3. Interpersonální vztahy na pracovišti – Podává informace o vztazích mezi zaměstnanci, o vzájemné důvěře, spravedlivém a férovém jednání, vstřícnosti a ochotě pomoci jak mezi spolupracovníky, tak mezi řadovými pracovníky a jejich nadřízenými. Zabývá se otázkou diskriminace na pracovišti.
4. Profesionální rozvoj a kariérní růst – Hodnotí firmou vytvořené podmínky pro profesní rozvoj a kariérní růst zaměstnanců. Zaměřuje se na to, jakou roli hraje přímý nadřízený v podpoře odborného růstu a zda práce přináší zaměstnancům dostatek příležitostí k rozšiřování jejich dovedností a možnost využít v práci své schopnosti a dovednosti. Modul zjišťuje také názory zaměstnanců na užitečnost školení organizovaných zaměstnavatelem.
5. Odměňování a hodnocení – zdroje motivace – Mapuje důležitost jednotlivých aspektů práce pro kvalitní pracovní výkon. Systémově rozlišuje tzv. vnitřní zdroje motivace – uspokojení, smysluplnost a zajímavost práce, autonomie při práci a vnější zdroje motivace – odměňování.
6. Styl řízení – Podává přehled o situaci v podniku vzhledem ke klasifikaci stylů řízení, hodnocení schopností a dovedností přímých nadřízených v souvislosti s rozdělováním úkolů, delegováním pravomocí a hodnocením a kontrolou výsledků.
7. Vztah k organizaci – Zjišťuje loajalitu zaměstnanců a mapuje fluktuační potenciál zaměstnanců.
8. Organizace práce – Hodnotí úroveň organizace práce z hlediska jasnosti zadávaných úkolů a dostatku času, spolupracovníků, informací a vybavení potřebných pro kvalitní provedení práce. Dále je sledována míra autonomie zaměstnanců při práci.
9. Atributy práce, BOZP – Přináší informaci o charakteru práce zaměstnanců z hlediska její fyzické a psychické náročnosti. Součástí modulu je i zhodnocení subjektivně vnímaných zdravotních rizik plynoucích z práce a hodnocení přístupu zaměstnavatele k bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.