Kvantitativní a kvalitativní ukazatelé pro hodnocení integrace cizinců z třetích zemí v ČR ve světle aktuálních dat a nových poznatků

Číslo projektu:
EIF_2011-08
Řešitel RILSA:
PhDr. Jana Vavrečková
Spoluřešitel RILSA:
Ing. Petr Pojer , Ing. Ivo Baštýř , JUDr. Daniela Bruthansová , Mgr. Katarína Švehlová , Věra Malá
Řešitel:
PhDr. Karolína Dobiášová
Poskytovatel:
Ministerstvo vnitra ČR
Příjemce:
VÚPSV, v. v. i.
Trvání od:
2012
Trvání do:
2013
Popis:

Projekt navazuje na výsledky řešení projektu „Metodika hodnocení monitorovacích nástrojů integračního procesu cizinců z třetích zemí v ČR – fáze I.-III. V řešeném projektu 2012/2013 jsou práce zaměřeny na následující okruhy činností. Základem vypracované soustavy monitorovacích ukazatelů pro posouzení míry úspěšnosti integrace cizinců v ČR je nadále systém kvantitativních ukazatelů. Jejich aktualizace probíhá v půlročních periodách a zahrne oblasti základních, analytických i srovnávacích ukazatelů. Současně s tím bude aktualizována a doplňována samostatná část kvalitativních indikátorů integrace cizinců. Sledované indikátory ve vytypovaných věcných oblastech budou aktualizovány (rozšiřovány) o názory a postoje cizinců z třetích zemí vůči české společnosti i názory a postoje majoritní české společnosti k zde žijícím cizincům. Zdrojem poznatků jsou empirická šetření s celostátní působností realizovaná v ČR s důrazem na výsledky dotazníkového šetření cizinců z třetích zemí, které bylo realizováno v minulém roce ve VÚPSV.
Přidanou hodnotou projektu bude legislativní, institucionální a ekonomická analýza poskytování a čerpání zdravotní péče cizincům ze třetích zemí v ČR a empirická šetření v dané oblasti – konkrétně se jedná o sondáž pomocí řízených rozhovorů se zainteresovanými odborníky ze zdravotnictví a sondáž zkušeností samotných cizinců s čerpáním a poskytováním zdravotní péče v ČR. Jde o velmi citlivou, problematickou a aktuální oblast, která si vyžaduje analýzu současného stavu, připravovaných opatření i výzkumná šetření v terénu.