Kulturní aspekt sociálního začlenění etnických menšin. Hodnocení vlivu politik začlenění v rámci otevřené metody koordinace v EU

Číslo projektu:
VS/2005/0686
Řešitel RILSA:
Mgr. Milada Horáková
Spoluřešitel RILSA:
Mgr. Pavel Bareš, Ph.D.
Poskytovatel:
podpořeno z programu EK Social Protection and Social Integration Policy VS/2005/0686
Příjemce:
VÚPSV, v. v. i.
Trvání od:
2006
Trvání do:
2006
Popis:

Záměrem tohoto projektu bylo zhodnotit efektivitu kulturních politik v rámci Národních akčních plánu sociálního začleňování šesti členských států (Estonsko, Litva, Česká republika, Slovensko, Slovinsko a Švédsko) zaměřených na sociální začlenění etnických menšin prostřednictvím testování souboru společných inter-kulturních ukazatelů.
Výstupem projektu byly samostatné hodnotící studie šesti národních akčních plánů o sociálním začlenění, včetně kulturních politik srovnatelných států, komparativní analýza dopadu kulturních politik v NAP na sociální začlenění, návrh společných inter-kulturních ukazatelů.
V národní studii zpracované VÚPSV v. v. i. byly analyzovány existující strategické dokumenty v oblastech kulturní politiky, politiky vůči etnickým menšinám (tj. politiky vůči národnostním menšinám, cizincům a příslušníkům romských komunit) a sociálního začleňování. Sledovány byly vzájemné vazby mezi nimi, klíčové instituce, okruh programů a aktivit, jež jsou v jejich kontextu realizovány, a dostupná data vypovídající o jejich implementaci. Pozornost byly zaměřena na tři základní oblasti – společenskou participaci, vzdělávání a oblast médií. Z hlediska nákladů (cost effectiveness analysis) byly analyzovány vzdělávací politiky pro příslušníky romských komunit

Další výstupy projektu: https://www.ecmi.de/publications/