Kontinuální sledování bariér integrace cizinců ze třetích zemí (CTZ) se zřetelem na činnost asistenčních služeb

Číslo projektu:
EIF_2011–07
Řešitel RILSA:
Mgr. Danica Schebelle
Poskytovatel:
Evropský integrační fond (EIF)
Příjemce:
VÚPSV, v. v. i.
Trvání od:
2012
Trvání do:
2013
Popis:

Hlavním cílem projektu je navázat na metodiku sledování údajů o bariérách integrace CTZ (včetně vybraných sociálně patologických jevů) a rozšířit ji o exkurz do problematiky asistenčních služeb.
V první fázi projektu bude zmapována nabídka asistenčních služeb v ČR a rozšířenou metodikou zjišťování bariér integrace CTZ bude zmapována poptávka po těchto službách. Za účelem zjišťování těchto informací od samotných CTZ bude upravena a rozšířena metodika navržená a ověřená v rámci projektu „Bariéry integračního procesu reflexí cizinců ze třetích zemí“ podpořeného z prostředků Evropského integračního fondu (leden 2010 – červen 2011). Ta se soustředila na zjišťování bariér integrace reflexí samotnými CTZ.
Následně budou obě skupiny údajů vyhodnoceny a vzájemně porovnány a na základě syntézy zjištěných skutečností budou formulována doporučení pro zadavatele.