Kompletní metodika sčítání osob bez domova v ČR

Číslo projektu:
IP70623
Řešitel RILSA:
Mgr. Petr Holpuch
Poskytovatel:
MPSV
Příjemce:
RILSA
Trvání od:
2023
Trvání do:
2024
Popis:

Cílem aktuálního projektu „Kompletní metodika sčítání osob bez domova v ČR“ je vytvoření uceleného metodického konceptu, který by sloučil, revidoval a kodifikoval postupy využité v níže představených projektech sčítání osob v bytové nouzi z let 2019 a 2022, případně je doplnil o další metody, které bude možné využít pro sčítání subkategorií osob z cílové populace.

Výzkumný ústav práce a sociálních věcí (RILSA) v roce 2019 realizoval sčítání vybraných skupin osob bez domova, konkrétně osob bez střechy (přespávající venku a v noclehárnách) a částečně osob bez bytu (uživatelé azylových domů, domů na půl cesty, obecních ubytoven; osoby bez domova před opuštěním věznic a zdravotnických zařízeních). V návaznosti na toto sčítání byla také vytvořena metodika sběru dat těchto sečtených skupin osob. Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR následně projevilo zájem o sečtení také dalších skupin osob v bytové nouzi, které nebyly do sčítání v roce 2019 zahrnuty. Za tímto účelem vypsalo veřejnou zakázku, kterou vysoutěžila a následně v roce 2022 zrealizovala společnost SocioFactor, s.r.o. Metodická doporučení pro toto návazné sčítání vytvořil RILSA, nicméně tvorba finální podoby postupu sčítání zůstala v kompetenci realizátora této zakázky. Zpracovaná metodika bude sloužit jako podklad pro pravidelný data monitoring počtu a charakteristik sociálně potřebných osob v bytové nouzi. Na základě jeho výsledků pak budou zaváděna další legislativní opatření, realizovány úpravy dávkového systému, podporovány sociální služby či koncipována řešení sociálního bydlení.