Jak slouží centra pro integraci cizinců ze třetích zemí? Výzkumná sonda

Číslo projektu:
EIF_2012-05
Řešitel RILSA:
Mgr. Danica Schebelle
Poskytovatel:
EIF - Evropský fond pro integraci státních příslušníků třetích zemí
Příjemce:
VÚPSV, v. v. i.
Trvání od:
2013
Trvání do:
2014
Popis:

Hlavním cílem projektu je analytické zhodnocení rozsahu a dopadu činnosti vybraného integračního centra na území hl.m. Prahy na proces integrace místní komunity cizinců ze třetích zemí v regionu Praha hl. m.
V první fázi projektu budou specifikovány způsoby využívání služeb nabízených vybraným integračním centrem v Praze ze strany místní komunity cizinců ze třetích zemí (dále jen CTZ).
Dále bude provedena analýza souladu nabídky služeb integračního centra s působností pro region Praha hl. m. zaměřených na podporu procesu integrace CTZ a poptávky po těchto službách ze strany místní komunity CTZ.
Na základě provedeného kvantitativního a kvalitativního výzkumu problematiky (hloubkové rozhovory, interview) budou vyhodnoceny klíčové faktory ovlivňující vztah činnosti centra na průběh integrace CTZ, bude vytvořen přehled efektu a vlivů služeb Integračního centra Praha. Dále budou formulována opatření pro optimalizaci činnosti Integračního centra Praha ve smyslu dosažení vyšší efektivity v napomáhání cizincům (imigrantům) v procesu integrace do české společnosti (policy paper).
Řešitelský tým naváže na zjištění, ke kterým dospěl v rámci realizace předchozích volně navazujících projektů zaměřených na mapování bariér integračního procesu CTZ v ČR („Bariéry integračního procesu reflexí cizinců z třetích zemí“, EIF 2010-26) a analýzu činnosti asistenčních služeb pro CTZ („Kontinuální sledování bariér integrace cizinců ze třetích zemí (CTZ) se zřetelem na činnost asistenčních služeb“, EIF 2011-7).

Projekt je spolufinancován z Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí