Intergenerační rozdíly ohledně mezikulturního povědomí a interkulturní komunikační kompetence u dospělé populace Ukrajinců a Rusů žijících na území hlavního města Prahy

Číslo:
EF682021
Řešitel:
Mgr. Danica Schebelle
Spoluřešitel:
Mgr. Jan Kubát
Řešitel cizí:
Mgr. et Mgr. Lucie Cviklová, M. A. Ph.D. -supervisor
Spoluřešitel cizí:
Doc. Mgr. Milan Tuček, CSc.
Poskytovatel:
Ministerstvo vnitra České republiky
Příjemce:
VÚPSV, v. v. i.
Doba řešení od:
2021
Doba řešení do:
2021
Popis:

Cílem výzkumu je zmapovat vybrané aspekty mezikulturního vědomí a interkulturní komunikační kompetence u státních příslušníků Ruské federace a Ukrajiny jako podskupiny cizinců z třetích zemí. (1) Zmapovat, jaké jsou jejich kulturní hodnoty a mezikulturní povědomí, přičemž bude dále podrobně zkoumáno jejich právní povědomí, tj. jejich názory na právo včetně jejich konkrétních práv a povinností. (2) Zjistit stupeň osvojení interkulturní komunikační kompetence a její význam pro začleňování do pracovního kolektivu a mimopracovních (především volnočasových aktivit). (3) Identifikovat intergenerační rozdíly co se týče mezikulturního a právního povědomí u státních příslušníků Ruské federace a Ukrajiny včetně osvojení a uplatňování interkulturní komunikační kompetence. Smíšený aplikovaný výzkum zahrnuje dotazníkové šetření mezi dospělou populací státních příslušníků Ruské federace a Ukrajiny žijícími na území hlavního města Prahy a sekvenční kvalitativní šeření, v rámci kterého bude realizováno 50 polostrukturovaných hloubkových rozhovorů s respondenty z řad státních příslušníků Ruské federace a Ukrajiny.