inter.Face – Imigranti a národní integrační strategie: rozvíjení trans-evropského rámce pro analyzování kulturní a pracovní integrace

Číslo projektu:
107-InterFace
Řešitel RILSA:
Mgr. Milada Horáková
Spoluřešitel RILSA:
Mgr. Pavel Bareš, Ph.D.
Příjemce:
VÚPSV, v. v. i.
Trvání od:
2006
Trvání do:
2008
Popis:

Projekt byl zahájen v prosinci 2006 a bude ukončen v červnu 2008; probíhá v pěti evropských zemích: Belgii, České republice, Finsku, Německu a Itálii. Hlavním cílem projektu INTERFACE je pochopit, zdali vůbec a v jaké míře může rodina představovat úspěšnou strategii k usnadnění integrace imigrantů, a jak pomáhá absorbovat a omezit dopady nejtěžších a nejvíce zraňujících migračních zkušeností.
Rodina hraje v současné evropské imigraci významnější roli než v minulosti. V posledním desetiletí zavedla řada evropských zemí politiky podporující imigraci rodin a sjednocování rodin. Proto je třeba obohatit výzkum současné evropské imigrace o citlivější přístup analyzující podrobně rodiny migrantů. Tento postup ale otevírá další problémy, protože rodina je současně sjednocující celek s podobnými kulturními charakteristikami a migrační historií, a zároveň ji tvoří jedinci, jejichž zkušenosti se výrazně liší v souvislosti s rozdílným statutem, věkem, pohlavím a sociálními rolemi. Ačkoli rodina jako celek nemusí být dobře integrována, její jednotliví členové se mohou úspěšně integrovat na trhu práce nebo ve škole. Zaměřením na rodiny migrantů usiluje projekt INTERFACE o lepší pochopení vlivu různých národních integračních strategií na migranty.
V každé zúčastněné zemi byl nejprve zpracován přehled dosavadní výzkumné reflexe problematiky integrace rodin migrantů v dané zemi. Dále byla realizována „focus group“ s reprezentanty institucí, které se zaměřovaly na podporu migrantů či jejich rodin a usnadňovaly jejich integraci do hostitelské společnosti. Následně byla realizována „focus group“ se samotnými migranty žijícími v hostitelské zemi se svými rodinami.
Stěžejní částí projektu byly rozhovory v rodinách migrantů. V každé zemi byly provedeny 3 rozhovory s 10-20 rodinami migrantů v závislosti na velikosti země. Výstupy z těchto rozhovorů byly zpracovány v samostatných kapitolách věnujících se diskriminaci, změně statusu, sociálním sítím a sociálnímu kapitálu, vnitřním vztahům v rodině, intergeneračním vztahům a očekáváním, přínosům a ztrátám spojeným s migrací. Jednotlivé kapitoly obsáhly informace o rodinách migrantů ze všech zemí zapojených do projektu.