Indikátory strategie potlačování chudoby a sociálního vyloučení v České republice

Číslo projektu:
TD010104
Řešitel RILSA:
prof. PhDr. Tomáš Sirovátka, CSc.
Poskytovatel:
TA ČR
Příjemce:
VÚPSV, v. v. i.
Trvání od:
2012
Trvání do:
2013
Popis:

Projekt se zaměřuje na vypracování soustavy indikátorů a metodiky jejich využití pro vyhodnocování pokroku a naplňování cílů stanovených v oblasti sociálního začleňování v České republice. Indikátory budou stanoveny zejména na národní úrovni, vybrané a upravené indikátory pak budou využitelné i na nižších úrovních veřejné správy. Součástí řešení je (a) identifikace přístupů v oblasti cílů a indikátorů jejich naplňování v zahraničí, (b) posouzení cílů, nástrojů a indikátorů strategie sociálního začleňování v širším kontextu existujících strategických a koncepčních dokumentů na národní úrovni v ČR a (c) modelová aplikace metodiky v podobě pilotní studie, která bude zahrnovat specifikaci národních cílů a zhodnocení pokroku v letech 2008-2012.
Řešení projektu umožní uživateli výsledků monitorovat pokrok ve vztahu k naplňování cílů v oblasti sociálního začleňování; operacionalizovat obecné cíle na cíle dílčí; identifikovat a specifikovat vazby mezi jednotlivými cíli a opatřeními; zpřesňovat a zkvalitňovat opatření ve vztahu k cílům a navrhovat nová vhodná a efektivní opatření.