Indikátory integrace cizinců ze třetích zemí v ČR

Číslo projektu:
EF691118
Řešitel RILSA:
Ing. Petr Pojer
Spoluřešitel RILSA:
PhDr. Jana Vavrečková
Poskytovatel:
MV ČR
Příjemce:
VÚPSV
Trvání od:
2018
Trvání do:
2018
Popis:

Cílem projektu je i aktualizace soustavy kvantitativních ukazatelů monitorujících integraci cizinců ze třetích zemí. Vybrané indikátory jsou monitorovány v půlročních intervalech a současně jsou rozdělené do tří kategorií. Základní ukazatele zahrnují oblasti týkající se pobytu cizinců z třetích zemí: demografické charakteristiky, zaměstnanosti, vzdělávání a sociálního začlenění. Analytické ukazatele rozvádějí uvedené hodnoty v bližších podrobnostech a srovnávací ukazatele vyjadřují relace k českému obyvatelstvu a cizincům žijícím v ČR jako celku. Obdobně jako v minulých letech je paralelně sledován vývoj názorů majoritní české společnosti ke zde žijícím cizincům v šesti vytypovaných věcných oblastech. To umožní kontinuální sledování názorového a postojového vývoje českého obyvatelstva ke zde žijícím cizincům a změny těchto postojů v dlouhodobém horizontu. Výsledky projektu jsou určené pro vedení Odboru azylové a migrační politiky Ministerstva vnitra ČR.