Indikátory integrace cizinců ze třetích zemí v ČR a začlenění ruské komunity do většinové společnosti

Číslo projektu:
EIF_2013-01
Řešitel RILSA:
PhDr. Jana Vavrečková
Spoluřešitel RILSA:
Ing. Petr Pojer , Ing. Július Szabo , Věra Malá
Poskytovatel:
EIF – Evropský fond pro integraci státních příslušníků třetích zemí
Příjemce:
VÚPSV, v. v. i.
Trvání od:
2014
Trvání do:
2015
Popis:

Projekt přímo navazuje na výsledky dosud realizovaných prací v této oblasti – tj. rozvíjí a aktualizuje metodiku sledování integračních procesů cizinců z třetích zemí (CTZ). Monitorovací systém integrace CTZ je založen na bázi kvantitativních a kvalitativních ukazatelů. Kvantitativní ukazatelé vycházejí z administrativních zdrojů několika resortů a jsou začleněny do vypracované Soustavy kvantitativních ukazatelů. Ta obsahuje základní ukazatele (např. charakter pobytu, demografické charakteristiky, zaměstnanost a trh práce, vzdělávání a sociálního začlenění), analytické ukazatele vyjadřující uvedené hodnoty v detailnějším členění a srovnávací ukazatele, tj. relace k českému obyvatelstvu a všem cizincům v ČR. Dále je sledován trend vývoje integračních procesů v časových řadách a vybrané charakteristiky stavu a vývoje národního ekonomiky. Aktualizace je provedena dvakrát ročně a za každé monitorovací období je vypracován policy paper se stručnou analýzou vývoje integračních procesů a upozorněním na kritické situace v oblasti integrační politiky CTZ. Monitoring kvalitativních indikátorů integrace zahrnuje názory a postoje české majority k cizincům v ČR. Zachováno je šest předem definovaných oblastí. Sledování umožňuje posouzení vývoje názorů a postojů většinové společnosti v časových řadách a odhaluje změny nálad v české společnosti v závislosti na celospolečenském vývoji. Aktualizace výsledků se provádí jednou ročně. Řešení projektu je rozšířeno o problematiku pojednávající o míře integrace/segregace cizinců původem z Ruské federace. Toto téma bylo vybráno s ohledem na odlišný vývoj integračních procesů u cizinců původem z Ruské federace. Ruská komunita vykazuje oproti jiným komunitám cizinců určitá specifika (např. pozvolný vzestup počtu Rusů v době všeobecného poklesu CTZ na českém území, nízký podíl výdělečně činných osob, vyšší počet žen atd.). K rozšíření poznatků o Rusech žijících v ČR přispěje jednak analýza dostupných statistických dat, vč. analýzy výsledků již realizovaných sociologických šetření i vlastní plánované sondážní šetření. To zahrne řízené rozhovory s experty i doplňující rozhovory se samotnými cizinci ruského původu.