Identifikace procesů směřujících v zemích EU a vybraných zemích mimo EU k periodickému hodnocení stavu důchodového systému v dané zemi a identifikace institucí odpovědných za tento proces

Číslo projektu:
DC102/2012
Řešitel RILSA:
Ing. Martin Holub, Ph.D.
Spoluřešitel RILSA:
Milan Šlapák, MBA
Poskytovatel:
MPSV
Příjemce:
VÚPSV, v. v. i.
Trvání od:
2012
Trvání do:
2012
Popis:

Cílem výzkumu bylo identifikování Národních hodnotících zpráv důchodových systémů ve vybraných evropských zemích a USA. V některých zemích je hodnocení důchodových systému prováděno pravidelně, v dalších pak nahodile. Tyto hodnotící zprávy důchodových systémů jsou prováděny buď přímo na základě zákonem stanovené povinnosti, či jako tradice v dané zemi. V mnoha sledovaných zemích byla, za účelem vyhotovení takových hodnotících zpráv, vytvořena specializovaná instituce. Projekt objasňuje způsoby sestavení takových zpráv, právní ukotvení a procesy vedoucí k sestavení takových zpráv.