Identifikace bariér v přístupu romských dětí ke zprostředkování náhradní rodinné péče

Číslo projektu:
IP70608
Řešitel RILSA:
Mgr. Jana Barvíková, Ph.D.
Spoluřešitel RILSA:
Mgr. Jana Paloncyová, Ph.D.
Poskytovatel:
MPSV
Příjemce:
VÚPSV
Trvání od:
2018
Trvání do:
2020
Popis:

Cílem projektu je analyzovat situaci romských dětí, které jsou krajskými úřady vedeny v evidenci dětí pro účely zprostředkování osvojení nebo pěstounské péče (podle § 22 zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů) a identifikovat bariéry, které jim komplikují přístup k péči v náhradním rodinném prostředí. Hlavním cílem je ověřit, zda pro získávání dat o situaci romských dětí v oblasti náhradní rodinné péče lze využít metodu neadresného sběru etnických dat a vytvořit metodu, která bude cíleně určená pro tuto oblast. Výsledky projektu umožní MPSV naplnit jeho závazky uložené Metodikou pro sledování a vyhodnocování Strategie romské integrace do roku 2020. Do budoucna budou využitelné při realizaci obdobně zaměřených výzkumů mapujících situaci romských dětí v náhradní rodinné péči a k hodnocení dopadů přijatých systémových opatření na ně (např. opatření strategie navazující na Národní strategii ochrany práv dětí či aktivit transformačních projektů MPSV).
 
  
Výstupy
 

BARVÍKOVÁ, Jana – PALONCYOVÁ, Jana, 2023. Metodika neadresného sběru etnických dat v oblasti zprostředkování náhradní rodinné péče. Praha: RILSA.

BARVÍKOVÁ, Jana – PALONCYOVÁ, Jana, 2022. Zprostředkování náhradní rodinné péče u dětí romského etnika.

BARVÍKOVÁ, Jana – PALONCYOVÁ, Jana, 2022. Role romské etnicity v procesu zprostředkování náhradní rodinné péče.

BARVÍKOVÁ, Jana – PALONCYOVÁ, Jana, 2020. Kvalifikované odhady pracovníků obcí s rozšířenou působností a krajských úřadů počtů zprostředkování náhradní rodinné péče s ohledem na etnickou příslušnost dětí v roce 2018.

BARVÍKOVÁ, Jana – PALONCYOVÁ, Jana, 2020. Zkušenosti obcí s rozšířenou působností a krajských úřadů se zprostředkováním náhradní rodinné péče 2018.