Důstojná práce v České republice

Číslo projektu:
DC20/2007
Řešitel RILSA:
PhDr. Tomáš Soukup
Poskytovatel:
MOP
Příjemce:
VÚPSV, v. v. i.
Trvání od:
2007
Trvání do:
2007
Popis:

Cílem projektu bylo vytvořit studii charakterizující trendy v letech 1995 až 2006 v jednotlivých oblastech vymezených dle konceptu tzv. důstojné práce, jak jej definuje Mezinárodní organizace práce. Za důstojnou práci lze podle tohoto konceptu považovat produktivní práci pro muže i ženy, která se odehrává v podmínkách svobody, spravedlnosti, jistoty a lidské důstojnosti. Důstojná práce zahrnuje příležitosti pro práci, která je produktivní a zajišťuje férový příjem, zabezpečuje jistotu zaměstnání a sociální zabezpečení pro pracovníky a jejich rodiny. Důstojná práce poskytuje příležitosti pro osobní rozvoj, posiluje sociální integraci, umožňuje vyjádřit svobodně své námitky, skloubit rodinný a pracovní život a garantuje rovné příležitosti a rovné zacházení pro všechny. Studie sepsaná v rámci tohoto projektu je rozdělena do následujících čtyř větších celků. První část s názvem „Ekonomický a sociální kontext“ charakterizuje ekonomický vývoj v České republice v uvedených letech, kdy je na koncept důstojné práce pohlíženo spíše z makroekonomické úrovně a z perspektivy trhu práce. Druhá část „Pracovní podmínky – stav a trendy“ charakterizuje široce vymezené pracovní podmínky v následujících deseti tematických podkapitolách (Zaměstnanecký status a formy úvazků. Mzdy. Pracovní doba a organizace práce. Pracovní rytmus a stres při práci. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci. Přístup k dalšímu vzdělávání. Sociální ochrana. Sociální dialog a participace zaměstnanců. Práce a rodina. Dětská a nucená práce.). Část třetí „Vazby mezi jednotlivými elementy důstojného zaměstnání“ se zaměřuje na propojení jednotlivých aspektů důstojné práce a snaží se odhalit hlavní vazby mezi sledovanými oblastmi. Čtvrtá část „Shrnutí a doporučení“ sumarizuje hlavní zjištění a předkládá základní doporučení k naplnění popisovaného konceptu.