Dopady „rasové směrnice“: postoje sociálních partnerů v členských zemích EU

Číslo:
111-WLR
Řešitel:
Dopady „rasové směrnice“: postoje sociálních partnerů v členských zemích EU
Spoluřešitel:
Ing. Soňa Veverková
Řešitel cizí:
Steve Jefferys
Příjemce:
Working Lives Research Institute (London Metropolitan University)
Spolupříjemce:
VÚPSV, v. v. i.
Doba řešení od:
2008
Doba řešení do:
2009
Popis:

Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, v. v. i. se jako spoluřešitel podílel na projektu Dopady „rasové směrnice“: postoje sociálních partnerů v členských zemích EU (The impact of the Racial Equality Directive: a survey of trade unions and employers in the member states of the European Union). Nositelem projektu byl londýnský Working Lives Research Institute (London Metropolitan University). Projekt zkoumal dopad směrnice č. 2000/43/EC, o rovném zacházení bez ohledu na rasový nebo etnický původ ve všech členských zemích EU, resp. na názory sociálních partnerů na význam a dopady této směrnice. V České republice byl výzkum o to složitější, že v době řešení projektu nebyla uvedená směrnice dosud implementována, a tak jsme výzkum pojali šířeji a zajímali se o rasovou diskriminaci na pracovišti jako takovou. Při řešení byla využita metoda „desk research“ a expertní rozhovory. Výsledky v České republice se liší u jednotlivých skupin respondentů – zaměstnavatelé ani odborové organizace se s rasovou diskriminací na pracovišti setkávají spíše zřídka, proto toto téma není středem jejich pozornosti. Naopak neziskové organizace a veřejná správa považují rasovou diskriminaci na pracovišti za vážný problém. Situace odpovídá tomu, že jedincům ohroženým rasovou diskriminací jsou často kladeny různé překážky již při vstupu na trh práce, čili sociální partneři se těmito lidmi setkávají jen zřídka.