Dopady pracovních úrazů a nemocí z povolání na systém nemocenského a důchodového pojištění

Číslo projektu:
HC204/10
Řešitel RILSA:
JUDr. Daniela Bruthansová
Spoluřešitel:
RNDr. Stanislav Malý, Ph.D.
Poskytovatel:
MPSV
Příjemce:
VÚPSV, v. v. i.
Spolupříjemce:
Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Trvání od:
2010
Trvání do:
2010
Popis:

Předmětem realizovaného projektu je analýza dopadů pracovních úrazů a nemocí z povolání na systémy nemocenského a důchodového pojištění a prognóza jejich vývoje po stránce ekonomické, sociální a zdravotní (zejména posudkově medicínské). Důraz bude kladen na dopady pracovních úrazů e nemocí z povolání zejména ve vztahu k nemocnosti a invaliditě s cílem zpracovat objektivní výstupy následně využitelné v oblastech prevence sledovaných sociálních událostí, bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a při stanovení opatření ke snížení jejich incidence, a tím i snížení nákladů na dávky sociálního pojištění.