Dlouhodobé sledování a hodnocení procesu utváření ceny práce

Číslo projektu:
DC10/2011
Řešitel RILSA:
Ing. Jan Vlach
Poskytovatel:
MPSV
Příjemce:
VÚPSV, v. v. i.
Trvání od:
2010
Trvání do:
2011
Popis:

Procesy utváření mezd a nákladů práce spojují ekonomickou a sociální sféru, působí na vztahy mezi sociálními partnery a dalšími sociálními skupinami, ovlivňují konkurenceschopnost domácích podniků a kvalitu pracovní síly a odrážejí mechanismy rozdělovacích a přerozdělovacích procesů. Jejich nominální i reálná úroveň je ve vzájemné interakci s pohybem produktivity práce a cenové hladiny. Cena práce a mechanismy jejího utváření ovlivňují sociální strukturu, chování obyvatelstva, politiku veřejných rozpočtů, chování podnikatelských subjektů. Pokračující proces cenové a mzdové konvergence doprovází řada nerovnováh zejména na trhu práce a v příjmech jednotlivých skupin obyvatelstva s nebezpečím sociálních napětí.
Cílem výzkumu je ověřit možnosti změn v úrovni a struktuře nákladů práce v ČR, které by pozitivně ovlivnily podnikatelské klima, motivovaly zaměstnance a optimálně působily na vztahy mezi státem, zaměstnavateli a zaměstnanci a sociálními skupinami obyvatelstva, jejichž příjmy podstatně závisejí na rozpočtech zdrojově krytých z nákladů práce. Limity možných řešení představují vyrovnanost veřejných rozpočtů, konkurenceschopnost české ekonomiky a zaměstnatelnost pracovní síly.
Výzkum se v letech 2010 – 2011 zaměřil na základě pravidelného a systematického monitoringu nákladů práce na vyhodnocení projevů a dopadů hospodářské krize na cenu práce a na jednotkové náklady práce v zemích EU a v USA. Rigidita národních trhů práce a rozsah protikrizových opatření se v jednotlivých zemích v oblasti nákladů práce projevoval s různou intenzitou.