Distribuční dopady a ekonomické působení rodičovského příspěvku na české domácnosti

Číslo projektu:
DC3/2010
Řešitel RILSA:
doc. Ing. Robert Jahoda, Ph.D.
Poskytovatel:
MPSV
Příjemce:
VÚPSV, v. v. i.
Trvání od:
2010
Trvání do:
2010
Popis:

Projekt zkoumá vliv finančních faktorů, které ženě na rodičovské dovolené znesnadňují návrat na trh práce. Mezinárodní srovnání ukazují, že Česká republika patří mezi země s nejnižší mírou zaměstnanosti žen, které vychovávají děti ve věku do tří let. Jestliže se žena rozhodne vstoupit na trh práce před ukončením rodičovské dovolené, může být vystavena situaci, kdy je čistý finanční efekt návratu do zaměstnání záporný. Na tuto situaci má vliv kombinace rostoucích daňových odvodů, snížení sociálních dávek a růst nákladů na zajištění péče o dítě. Projekt rozebírá vliv jednotlivých faktorů u různých typů modelových domácností. Modelové domácnosti jsou vybrány tak, aby pokud možno dobře postihovaly skutečnou strukturu domácností v české společnosti, k čemuž jsou použita data Českého statistického úřadu. Za hlavní tři faktory bránící snadnějšímu návratu žen do práce projekt identifikoval následující: (1) relativně vysoký rodičovský příspěvek, o který domácnost přijde, pokud umístí dítě do zařízení umožňující celodenní péči, (2) daňové úlevy, na které domácnost ztrácí nárok, pokud příjem ženy z ekonomické aktivity překročí určitou hranici a (3) přímé náklady na zajištění péče o dítě, pokud nejsou dostupné jesle. Projekt si neklade za cíl navrhnout konkrétní legislativní změny, které by daný stav napravily. Ukazuje ale vliv dílčích úprav dnešního systému na rozhodování ženy o ekonomické aktivitě. Součástí projektu je též rámcová kalkulace dopadů různých rozhodnutí na objem daňových a dávkových transferů rodině z pohledu státu.