Bariéry integračního procesu reflexí cizinců ze třetích zemí

Číslo projektu:
EIF2010-26
Řešitel RILSA:
Mgr. Danica Schebelle
Spoluřešitel RILSA:
Mgr. Milada Horáková , Ing. Drahomíra Zajíčková
Poskytovatel:
Ministerstvo vnitra ČR
Příjemce:
VÚPSV, v. v. i.
Trvání od:
2011
Trvání do:
2012
Popis:

ČR se během let změnila z tranzitivní země na zemi hostitelskou, v roce 2010 žilo na území ČR cca 24 tisíc cizinců ze třetích zemí (nejvíce z Ukrajiny a Vietnamu). Cílem projektu je vytvořit kvalifikovanou metodiku specifického výzkumu veřejného mínění na téma integrace a její bariéry, která by prostřednictvím vybraných kvalitativních ukazatelů umožňovala dlouhodobé monitorování názorů a postojů CZT a tím i posuzování a hodnocení stupně integrace CTZ do české společnosti. Metodika bude založena tak, aby umožňovala buď pravidelný (každoroční) nebo náhodný (názorový) – monitoring situace CTZ bez ohledu na příslušnost k národnostní komunitě, dále bude založena na motivačních a postojových ukazatelích monitorujících pracovní, společenskou integraci CTZ, které nelze získat ze statistických (administrativních) dat. Vytipované kvalitativní indikátory budou validovány v následném dotazníkovém šetření, které bude realizováno na předpokládaném výběrovém vzorku 250–300 respondentů ze třetích zemí. Projekt je navazující na dlouhodobý projekt Ministerstva vnitra ČR „Metodika hodnocení monitorovacích nástrojů integračního procesu cizinců třetích zemí“, který analyzuje integrační proces CTZ prostřednictvím kvantitavních indikátorů pocházejících z administrativních dat. Realizace projektu přispěje k rozšíření sledovaných indikátorů o bázi kvalitativních ukazatelů monitorujících průběh integrace CTZ do české společnosti.