Analýza výkonu profese sociální práce v systémech sociální ochrany ČR podle formálního ukotvení a podle reálných potřeb v jednotlivých systémech sociální ochrany

Číslo projektu:
HC186/10
Řešitel RILSA:
Mgr. Pavel Bareš, Ph.D.
Poskytovatel:
MPSV
Příjemce:
VÚPSV, v. v. i.
Trvání od:
2010
Trvání do:
2011
Popis:

Cílem projektu je koncepční a metodická podpora pro oblast věcných útvarů MPSV. Na základě analýzy právních předpisů v relevantních oblastech a na základě empirických zjištění o praktické aplikaci právních předpisů a popisu reálné situace provádění sociální práce bude v rámci projektu provedena komparace dílčích aktivit, popis optimálního stavu ve výkonu sociální práce v jednotlivých oblastech jejího působení, shrnutí zahraničních zkušeností, syntéza poznatků z empirických zjišťování, resumé poznatků a stanovení návrhů pro dosažení optimální situace, nastínění možných rolí dalších aktérů celého systému profese sociálního pracovníka.