Analýza systému péče o ohrožené děti II

Číslo projektu:
118-2011D
Řešitel RILSA:
PhDr., Mgr. Anna Šťastná, Ph.D.
Poskytovatel:
MPSV
Příjemce:
VÚPSV, v. v. i.
Trvání od:
2011
Trvání do:
2011
Popis:

Tento projekt navazuje na analýzu systému péče o ohrožené děti ve vybraných krajích České republiky provedenou ve VÚPSV v.v.i. na žádost MPSV v roce 2010. V tomto roce byl realizován rozsáhlý terénní výzkum v Karlovarském, Olomouckém a Zlínském kraji. Byl zaměřený na (1) pobytová zařízení pro děti a mládež, (2) oddělení sociálně-právní ochrany dětí na úřadech obcí s rozšířenou působností (dále jen „OSPOD“) a (3) další subjekty podílející se poskytovanými službami na práci s ohroženými dětmi a rodinami.
V roce 2011 byla získaná data využita pro zpracovány regionálních analýz Karlovarského, Olomouckého a Zlínského kraje. Cílem projektu bylo přejít od komplexní analýzy hlavních stránek systému péče o ohrožené děti k detailním regionálním analýzám za účelem poskytnutí podrobnějších informací MPSV i pracovištím pilotních krajů. Projekt se také více zaměřil na vzájemné vazby dílčích složek systému a mj. doplnil stávající data o dotazníkové šetření mezi poskytovateli sociálních a dalších služeb. Právě spolupráce s externími subjekty je v systému nepostradatelná a přitom nedostatečně rozvinutá. Omezené možnosti včasného zapojení externích služeb se negativně promítají do práce sociálních pracovníků OSPOD, a to zejména časovými prodlevami při řešení případů či volbou alternativních (a zároveň méně vhodných) způsobů řešení. Na klienty pak omezená dostupnost některých služeb klade vyšší časové a finanční nároky a ve svém důsledku často snižuje jejich ochotu služby využívat.
Vedle krajských analýz byly v rámci projektu také upraveny nástroje pro sběr dat a analýzu systému péče o ohrožené děti, které byly v roce 2010 převzaty od organizace LUMOS. Byla navržena taková řešení, aby upravenou metodiku bylo možno využít jak pro detailní (regionální) analýzu systému, tak pro účely průběžného monitoringu celého systému péče o ohrožené děti a vyhodnocování kroků provedených v rámci transformace systému v následujících etapách.

Výstupy za rok 2011 – expertízy pro MPSV
Analýza systému péče o ohrožené děti v Karlovarském kraji. – Miroslava Rákoczyová, Robert Trbola, Olga Hubíková, Jitka Navrátilová, Monika Punová. – Praha: VÚPSV, v. v. i., 2011.
Analýza systému péče o ohrožené děti v Olomouckém kraji. – Anna Šťastná, Kamila Svobodová, Drahomíra Zajíčková, Pavel Bareš, Jana Paloncyová – Praha: VÚPSV, v. v. i., 2011.
Analýza systému péče o ohrožené děti ve Zlínském kraji. – Jana Barvíková, Věra Kuchařová, Jana Paloncyová, Štěpánka Pfeiferová, Pavel Bareš. – Praha: VÚPSV, v. v. i., 2011.