Analýza současného stavu v oblasti terénní činnosti orgánů sociálně-právní ochrany dětí a stanovení optimálních podmínek výkonu sociálně-právní ochrany dětí ve vazbě na počet klientů

Číslo projektu:
HR170/08
Řešitel RILSA:
PhDr. Věra Kuchařová, CSc.
Poskytovatel:
MPSV
Příjemce:
VÚPSV, v. v. i.
Trvání od:
2008
Trvání do:
2009
Popis:

Sociálně-právní ochrana dětí je komplexní činnost. Zahrnuje aktivity jak v oblasti přímé práce s klienty, tak v oblasti prevence, osvěty, právních aktivit, administrativy, vzdělávání apod. Úkony vykonávané pracovníky/pracovnicemi orgánů sociálně právní ochrany (dále OSPOD) jsou velmi různorodé a je velmi obtížné je kvantifikovat. Klienti (tj. nezletilé děti a jejich rodiny) řeší různě závažné situace vyžadující různou míru a délku intervence. Doposud nikdy nebyl žádným způsobem kvalifikovaně stanoven počet klientů, jimž je možno zajistit kvalitní sociálně-právní ochranu jedním pracovníkem OSPOD. Předmětem výzkumu je zmapování vytíženosti pracovníků/pracovnic orgánů sociálně-právní ochrany dětí na úrovni obcí s rozšířenou působností ve smyslu kvantifikace a kvalifikace všech úkonů vykonávaných v rámci sociálně-právní ochrany dětí, a to jak z hlediska činností definovaných zákonem, tak z hlediska samotné praxe.