Analýza české veřejné správy v „okolí“ českého penzijního systému: rodinná politika, zdravotní péče, dlouhodobá péče, bydlení, nezaměstnanost a sociální podpora; jejich propojení s důchodovým systémem

Číslo projektu:
DC513/2015
Řešitel RILSA:
Ing. Martin Holub, Ph.D.
Spoluřešitel RILSA:
Milan Šlapák, MBA
Poskytovatel:
MPSV
Příjemce:
VÚPSV, v. v. i.
Trvání od:
2015
Trvání do:
2016
Popis:

Cílem projektu je přinést popis všech významných (pojistných i nepojistných) sociálních systémů fungujících v České republice a zároveň i popis sociálních situací, které jsou jednotlivými sociálními systémy kryty. Dalším cílem je charakterizovat přímé a nepřímé vazby mezi jednotlivými sociálními systémy včetně systému důchodového včetně identifikace vhodných dat pro kvantifikaci zjištěných vazeb. Projekt přináší přehled vazeb mezi důchodovým systémem a podporou bydlení, pomocí v hmotné nouzi, nemocenským pojištěním, rodinnou politikou a státní sociální podporou, politikou zaměstnanosti, vzdělávací politikou, sociálními službami a systémem zdravotní a dlouhodobé péče. Výstupem projektu je strukturovaný popis přímých a nepřímých vazeb mezi jednotlivými sociálními systémy a důchodovým systémem, který bude sloužit zejména jako soubor výzkumných hypotéz pro další výzkum uvedených vazeb. Provázanost sociálních systémů navzájem je logickým důsledkem skutečnosti, že systémy pracují v zásadě s jedním a tímtéž souborem účastníků, kterým slouží podle konkrétní životní situace. Některé vazby mezi systémy jsou na první pohled jasné, jiné lze odhalit až při podrobném rozboru detailních pravidel určující strukturu a nároky vyplácené z jednotlivých systémů.