Analýza a výzkum způsobů zajištění dlouhodobé sociálně zdravotní péče o příjemce příspěvku na péči

Číslo projektu:
6253/11
Řešitel RILSA:
doc. Ing. Ladislav Průša, CSc.
Poskytovatel:
MPSV
Příjemce:
VÚPSV, v. v. i.
Spolupříjemce:
MARKENT s.r.o.
Trvání od:
2011
Trvání do:
2011
Popis:

Cílem projektu v jeho první části bylo porovnat dostupné statistické zdroje o způsobech a faktorech modifikujících využívání příspěvku na péči.
Ve druhé části byly provedeny případové studie dokumentující jednotlivé typy zajištění a financování péče o příjemce příspěvku na péči a současně byl zmapován a charakterizován sociální, rodinný, ekonomický a biografický kontext příjemců příspěvku.
Ve třetí části bylo dále zkoumáno 6 lokalit z hlediska výše zdokumentovaných způsobů zajištění a financování sociální péče.
Čtvrtá část projektu analyzovala ekonomickou efektivnost poskytování péče příjemcům příspěvku. Na základě teoretických východisek byla identifikována kritéria a následně vyhodnocena samotná ekonomická efektivnosti poskytované péče. Rovněž byly zhodnoceny možnosti využívání údajů o struktuře příjemců příspěvku na péči pro potřeby plánování služeb sociální péče na celostátní i regionální úrovni.
Projekt na základě poznatků, získaných v předchozích čtyřech fázích vyústil v návrh softwarového modelu uspořádání sociálních služeb na úrovni obcí s rozšířenou působností. Software na základě věkové struktury obyvatelstva v daném regionu v členění podle pohlaví a věku je schopen kvantifikovat potřebný (minimální/optimální) rozsah pobytových, ambulantních a terénních sociálních služeb.