Nový policy brief RILSA, tentokrát ve spolupráci s UNICEF

Nový policy brief RILSA, tentokrát ve spolupráci s UNICEF

15. 11. 2023

Nový policy brief Výzkumného ústavu práce a sociálních věcí (RILSA) přináší dílčí výsledky projektu „Přístup dětí se specifickými potřebami k předškolní péči“, který byl realizován RILSA ve spolupráci s MPSV a za finanční podpory Dětského fondu Organizace spojených národů (UNICEF).

Hlavním cílem projektu bylo zmapovat přístup dětí se specifickými potřebami k předškolní péči, a to jednak k péči realizované prostřednictvím dětských skupin, jednak k dalším službám pro rodiny s dětmi (mateřská a rodinná centra).
Pojem děti se specifickými potřebami zahrnuje jak děti se zdravotním znevýhodněním, tak děti z odlišného sociokulturního prostředí či sociálně vyloučených lokalit. Výzkumnice z RILSA Sylva HöhneJana Paloncyová analyzovaly rovněž institucionalizovanou péči o děti, které se do České republiky dostaly jako uprchlíci před válečným konfliktem na Ukrajině.

Nový policy brief přináší například tato zjištění:
• zkušenost provozovatelů dětských skupin i rodinných center v ČR s docházkou dětí se specifickými potřebami je relativně častá;
problémem je nedostatek financí pro zajištění odborné péče o tyto děti s ohledem na potřebný počet i kvalifikaci pečujících osob;
• je zapotřebí legislativně ukotvit pozici asistenta pečující osoby;
• daná oblast trpí i deficitem specializovaných odborných služeb (psychologů, logopedů apod.) a jejich nedostatečnou koordinací a síťováním (je třeba spolupracovat mj. s odborníky na cizí kulturu a jazyky).

Nový policy brief (v anglickém jazyce).

Studie Dětské skupiny a rodinná centra – jejich fungování a přístup dětí se specifickými potřebami k těmto službám, s níž policy brief souvisí.