Nová monografie RILSA: o zdravotní péči a zdravotním stavu cizinců v ČR

Nová monografie RILSA: o zdravotní péči a zdravotním stavu cizinců v ČR

05. 05. 2021

SCHEBELLE, Danica – KUBÁT, Jan – MAREŠOVÁ, Jarmila – OLECKÁ, Ivana – ŽOFKA, Jan a kol.

Souhrnná výzkumná zpráva smíšeného výzkumu o zdravotní péči a zdravotním stavu cizinců v ČR / Summary research report of mixed research on health care and the health status of foreigners in the Czech Republic. Praha: RILSA, 2020. 245 s., lit., obr., tab., příl., ISBN          978-80-7416-381-4 (print); 978-80-7416-382-1 (pdf)

Monografie přináší poznatky o specifikách veřejné zdravotní péče a zdravotním stavu cizinců z třetích zemí. Data byla získána prostřednictvím smíšeného výzkumu zaměřeného na důvěru cizinců v kvalitu zdravotní péče poskytované v ČR a na jejich strategii při řešení zdravotních problémů.

Smíšený výzkum zahrnoval poprvé realizovanou analýzu dostupných datových zdrojů Národního zdravotnického informačního systému týkajících se celé ČR a specifických skupin cizinců z třetích zemí a cizinců z členských zemí EU (mimo zemí EHP). Tuto analýzu provedl Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR, výstupy jsou  zpracovány v samostatné zprávě Zdravotní péče a zdravotní stav cizinců na území ČR z dat NZIS 2009–2018.

Další významnou částí smíšeného výzkumu byla realizace dotazníkového šetření kvótním výběrem, který zahrnoval zkoumaný soubor 1 000 respondentů – cizinců se státní příslušností Ukrajiny, Vietnamu a Ruské federace pobývajících na území pěti vybraných krajů ČR. Zjištění získaná v rámci smíšeného výzkumu byla dále obohacena o zkušenosti expertů z lékařské praxe.

Vzhledem k období realizace smíšeného výzkumu nereflektují výše zmíněné výzkumné zprávy situaci v období koronavirové pandemie, nicméně publikovaná zjištění mají vysoký potenciál pro formulaci vhodných integračních opatření týkajících se zdravotního stavu a čerpání zdravotní péče cizinci žijícími v České republice.