Zhodnocení a optimalizace řízení systému sociálně-právní ochrany (ohrožených) dětí a rodin ve vybraných regionech

Číslo projektu:
DC1/2010,2/2011
Řešitel RILSA:
PhDr. Věra Kuchařová, CSc.
Spoluřešitel RILSA:
PhDr., Mgr. Anna Šťastná, Ph.D.
Poskytovatel:
MPSV
Příjemce:
VÚPSV, v. v. i.
Trvání od:
2010
Trvání do:
2011
Popis:

V souvislosti s procesem transformace systému sociálně-právní ochrany (ohrožených) dětí a rodin byla v roce 2010 realizována analýza systému péče o ohrožené děti ve vybraných krajích České republiky. Proto se uskutečnil rozsáhlý terénní výzkum ve třech pilotních krajích (Karlovarský, Olomoucký a Zlínský kraj) skládající se z (1) výzkumu v pobytových zařízeních zřizovaných krajem či příslušným ministerstvem, (2) výzkumu na odděleních sociálně právní ochrany dětí na úřadech obcí s rozšířenou působností (OSPOD), při kterém byla provedena kvalitativní analýza řešení konkrétních případů spolu s posouzením spolupráce OSPOD s poskytovateli dalších relevantních služeb (zdravotnických, vzdělávacích, právních aj.) a (3) výzkum dalších subjektů, podílejících se poskytovanými službami na práci s ohroženými dětmi a rodinami. Vedle takto analyzovaného systému práce s ohroženými dětmi a rodinami v pilotních regionech byla taktéž provedena analýza řízení, financování a legislativní úpravy systému péče o ohrožené děti a rodiny, a to na celorepublikové úrovni. Záměrem bylo postihnout fungování a problémy celého systému péče o ohrožené děti nejen na úrovni reálné praxe zúčastněných subjektů, ale také z hlediska efektivity řízení, legislativního ukotvení a racionality financování.
V roce 2011 byla získaná data využita pro zpracování regionálních analýz, jejichž účelem bylo poskytnout podrobnějších informací MPSV i pracovištím pilotních krajů. Projekt se také více zaměřil na vzájemné vazby dílčích složek systému a mj. doplnil stávající data o poskytovatelích sociálních a dalších služeb.
Výsledky těchto analýz jsou zaměřeny na poskytnutí ucelených informací pro účely transformace systému na národní úrovni, včetně souvisejících legislativních změn, a taktéž pro další koncepční činnost MPSV a tvorbu Národního akčního plánu na období 2012 – 2013.
V rámci projektu byly proto rovněž upraveny nástroje pro sběr dat a analýzu systému péče o ohrožené děti a navržena taková metodika, kterou je možno využít jak pro detailní (regionální) analýzu systému, tak pro účely průběžného monitoringu celého systému péče o ohrožené děti a vyhodnocování kroků provedených v rámci transformace systému v následujících etapách.