Výzkum zaměstnávání osob ve výkonu a po výkonu trestu odnětí svobody a přístup zaměstnavatelů k těmto osobám

Číslo projektu:
625917/2017
Řešitel RILSA:
Mgr. Pavel Bareš, Ph.D.
Spoluřešitel RILSA:
Mgr. Jiří Mertl, Ph.D.
Poskytovatel:
Asociace samostatných odborů ČR
Příjemce:
VÚPSV, v. v. i.
Trvání od:
2017
Trvání do:
2017
Popis:

V rámci širšího projektu Asociace samostatných odborů ČR „Dopady digitalizace práce na zaměstnanost, kolektivní vyjednávání a sociální zabezpečení zaměstnanců“ (viz https://www.ospzv-aso.cz/obsah/71/ve-stredu-dne-15-listopadu-2017-usporadala-asociace-samostat/20643) realizoval v roce 2017 VÚPSV, v. v. i. dílčí projekt „Výzkum zaměstnávání osob ve výkonu a po výkonu trestu odnětí svobody a přístup zaměstnavatelů k těmto osobám“ zaměřený specificky na perspektivu osob propuštěných z výkonu trestu odnětí svobody (dále jen „propuštěné osoby“ a „výkon trestu“) a jejich subjektivní vnímání své vlastní pozice vzhledem k jejich situaci a možnostem uplatnění na trhu práce. Tato reflexe byla zároveň získána i od osob, které v současnosti již uplatnění na trhu práce mají. Díky tomu bylo možné reflektovat jejich situaci bezprostředně po propuštění a v období, kdy zaměstnání hledali, ale také hodnocení současného uplatnění osoby na trhu práce a vnímání vlastní pozice na současném pracovišti.
Jedním z hlavních cílů projektu byl podrobnější popis situace a hlubší porozumění situaci, do níž se propuštěná osoba dostává po propuštění a rozbor toho, jak tato situace ovlivňuje pracovní historii propuštěné osoby. V souvislosti s tím byly sledovány především bariéry, které po propuštění informanti/tky museli překonávat, pracovní zkušenosti a další důležité události („mezníky“), které pracovní život jedince ovlivňují. Také shromážděné poznatky o pracovní historii dotazovaných osob a o s ní souvisejících okolnostech pomohly identifikovat a popsat některé důležité faktory, které zlepšují nebo naopak zhoršují šance propuštěných osob pro uplatnění na trhu práce. Díky podrobnějšímu vhledu do pracovní historie propuštěných osob bylo možné lépe zachytit také vnitřní dynamiku stěžejních okolností, které určují možnosti zaměstnání propuštěných osob.