Výzkum vybraných oblastí integrace studentů ze třetích zemí studujících vysokoškolské obory na území Hlavního města Prahy, jejichž studium je financováno ze státního rozpočtu ČR

Číslo projektu:
EF691218
Řešitel RILSA:
Mgr. Danica Schebelle
Spoluřešitel RILSA:
Ing. Petr Pojer , Mgr. Jan Kubát , Mgr. Renata Kyzlinková, Ph.D. , Ing. Soňa Veverková
Poskytovatel:
MV ČR
Příjemce:
VÚPSV
Trvání od:
2018
Trvání do:
2018
Popis:

Projekt volně navazuje na zjištění předcházejících terénních mapování vybraných skupin cizinců ze třetích zemí a zaměřuje se zejména na úzce danou cílovou skupinu studentů veřejných vysokých škol ve věku 19 až 26 let studujících v českém jazyce na území hl. m. Prahy. Tyto studenti tvoří podskupinu tzv. mezinárodních studentů. Kromě analýzy dat MŠMT bylo v rámci projektu realizováno expertní dotazování a hloubkové rozhovory s respondenty z řad cizinců – studentů veřejných vysokých škol. Současně se uskutečnilo terénní dotazníkové šetření na uvedené cílové skupině, v rámci kterého bylo dotazováno celkem 319 respondentů. Ve výzkumu byly použity různé metody, kterými byla zkoumána míra integrace studujících cizinců v takových oblastech, jako jsou ekonomické podmínky života v ČR, sociální vazby, studium v ČR včetně znalosti češtiny, projekce budoucího profesního života a rodinného života. Cílem projektu bylo zmapovat specifika integrace studentů cizinců studujících vysokoškolské obory na území hl. m. Prahy, jejichž studium je financováno ze státního rozpočtu ČR. Výstupy projektu přispějí k včasnému nastavení vhodných preventivních opatření ze strany MV ČR, která napomohou k předcházení rizik neúspěšné integrace této skupiny mladých lidí.