Výzkum etických dilemat, hodnot a principů sociální práce

Číslo projektu:
IP70702
Řešitel RILSA:
prof. PhDr. Libor Musil, CSc.
Spoluřešitel RILSA:
PhDr. Mirka Nečasová, Ph.D. , Ing. Robert Trbola , Mgr. et Mgr. Zdeňka Dohnalová, Ph.D.
Poskytovatel:
MPSV
Příjemce:
VÚPSV
Trvání od:
2018
Trvání do:
2019
Popis:

Sociální práce jako interaktivní vztahový obor je založena na hodnotách a etickém přístupu. Sociální pracovníci se v praxi potýkají s mnoha etickými dilematy, která musí každodenně řešit a musí se rozhodovat o uplatňovaných metodách a technikách sociální práce a postupech v interakci s klientem. MPSV jako gestor sociální práce v ČR by mezi jiným mělo zajistit etický přístup ke klientům, a tím jim zaručit její kvalitní výkon.  MPSV současně aktivně pracuje na přípravě návrhu věcného záměru zákona o sociálních pracovnících jehož součástí má být vytvoření nového etického kodexu sociálních pracovníků. Pro tuto činnost je nutné získat relevantní vstupní data. Je nezbytná znalost etických dilemat, která jsou v praxi sociálními pracovníky řešena a etické hodnoty a principy, které vnímají jako zásadní. Cílem projektu je zpracovat odborně teoretické a empirické podklady pro cílenou koncepční a metodickou činnost MPSV v dané oblasti, která přispěje k rozvoji profesionalizace sociální práce. Na základě přehledu a rozboru teoretických východisek a zpracování vlastních výzkumných dat a poznatků, bude vypracována analýza etických hodnot, principů a zásad uplatňovaných v praxi sociálními pracovníky a současně bude zpracován i přehled nejčastějších etických dilemat sociální práce. Získané výstupy se v průběhu diskusí s profesními organizacemi sociálních pracovníků ověřují. Výsledky projektu poslouží pro návrh etického kodexu sociálních pracovníků.