Vývoj obecních rozpočtů v období pandemie a po reformě daní účinné od roku 2021 a jeho implikace pro financování sociálních služeb

Číslo projektu:
IP70520
Řešitel RILSA:
Mgr. Pavel Bareš, Ph.D.
Spoluřešitel RILSA:
Ing. Filip Hon, Ph.D.
Poskytovatel:
MPSV
Příjemce:
VÚSPV
Trvání od:
2021
Trvání do:
2022
Popis:

V rámci projektu bude provedena podrobnější analýza příjmů a výdajů obcí jak v období pandemie covidu-19, tak po jejím odeznění. Součástí analýzy bude rovněž podrobnější vyhodnocení údajů o výdajích obcí v sociální oblasti, v oblasti sociálních služeb a okruhu priorit obecních samospráv, a to jak obecně, tj. napříč různými agendami svěřenými samosprávám, tak úžeji v rámci sociální politiky obcí.

Cílem projektu je shromáždit a vyhodnotit údaje o příjmech a výdajích obecních samospráv a informace o prioritách obecních samospráv v období ovlivněném dvěma aktuálními společenskými jevy, které v dané době hospodaření a provoz obcí výrazným způsobem ovlivňují. Při realizaci výzkumu bude využita kombinace analýzy existujících dat s porovnáním informací získaných od několika různých skupin zástupců obcí tak, aby bylo možné jejich poznatky vzájemně konfrontovat a získat ucelenější obraz sledované problematiky.