Vypracování a aktivní participace na Koncepci rodinné politiky hl. m. Prahy

Číslo projektu:
58/2017
Řešitel RILSA:
PhDr. Věra Kuchařová, CSc.
Spoluřešitel RILSA:
Ing. Sylva Höhne , Mgr. Olga Nešporová, Ph.D. , PhDr., Mgr. Kamila Svobodová, Ph.D.
Poskytovatel:
Magistrát hlavního města Prahy (odbor zdravotnictví, sociální péče a prevence)
Příjemce:
VÚPSV, v. v. i.
Trvání od:
2017
Trvání do:
2017
Popis:

Cílem projektu bylo vytvoření podkladů pro Koncepci rodinné politiky hl. m. Prahy a expertní pomoc při samotné tvorbě této koncepce. Projekt sestával ze tří souvztažných částí.

1) Vytvoření analytické části „Koncepce rodinné politiky hl. m. Prahy“, a to ve struktuře: demografická situace, materiální a životní podmínky, zaměstnanost a nezaměstnanost, sociální a zdravotní služby, služby pro fungující rodiny, vzdělávání.

2) Analýza dotazníkového šetření „Rodinná politika v MČ hl. m. Prahy“, doplněná kvalitativním výzkumem ve vybraných městských částech hl. m. Prahy formou rozhovorů.

3) Participace na celkové SWOT analýze realizované při setkání Komise Rady hl. m. Prahy pro rodinnou politiku.
Z projektu vyplynulo, že cílem rodinné politiky pro hl. m. Prahu by mělo být (a) vytváření společenského klimatu příznivého pro formování rodin a podporujícího jejich funkčnost a stabilitu, (b) zajištění socioekonomických podmínek pro rodiny různého typu, (c) podpora rodin tam, kde vlastními silami a zdroji nezvládají plnit některé funkce a (d) podpora autonomie rodin a mezigenerační soudržnosti. Dále by koncepce rodinné politiky MHMP by měla obsahovat hlavní zásady kooperace magistrátu a městských částí. Nutná je funkční rovnováha a vymezení rolí a kompetencí.
Konkrétní analýzy stávající situace, dlouhodobějších trendů, i zpracované výsledky dodaného šetření byly předány zadavateli veřejné zakázky a nejsou veřejně přístupné.