Vyhodnocení vhodných přístupů sběru etnicky senzitivních dat v prostředí ČR

Číslo projektu:
IP70202
Řešitel RILSA:
Mgr. Ivana Šimíková
Spoluřešitel RILSA:
Mgr. Matouš Jelínek, MPhil.
Poskytovatel:
MPSV
Příjemce:
VÚPSV
Trvání od:
2018
Trvání do:
2020
Popis:

Potřeba zajistit sběr etnicky senzitivních dat se specifickým zřetelem na romskou etnickou menšinu vyplývá jak z cílů Strategie romské integrace do roku 2020 (přijaté usnesením vlády č. 127 ze dne 23. února 2015), tak zejména z Metodiky pro její sledování a vyhodnocování (schválené usnesením vlády č. 941 ze dne 24. 10. 2016). Aktuální absence reprezentativních, důvěryhodných a věcně odpovídajících dat je překážkou nejen pro tvorbu moderních politik sociálního začleňování a antidiskriminačních politik, ale také pro následné vyhodnocování přijatých opatření a naplňování stanovených indikátorů. Sběr etnicky senzitivních dat má však zároveň svá etická, legislativní a metodologická omezení, o kterých se aktuálně vede rozsáhlá odborná diskuse na mezinárodní úrovni. Cílem projektu je proto prověřit možnosti sběru etnicky senzitivních dat s ohledem na odbornou mezinárodní diskusi, národní a unijní legislativní prostředí a smlouvy lidskoprávního charakteru. Současně také je potřeba brát ohled na účel statistických analýz založených na těchto datech a jejich metodologických předpokladech v prostředí ČR. Mezi výstupy projektu bude i legislativní a metodologická analýza a vyhodnocení srovnatelných modelů zahraniční praxe vybraných zemí a posouzení jejich převoditelnosti do prostředí ČR. Výsledky budou využity při tvorbě metodického postupu pro nastavení systému sběru etnických dat na území ČR, a to zejména v gesci MPSV ČR – tzn. trh práce, bydlení, sociální a zdravotní služby.