Vlivy institutu podmíněného propuštění na možnosti získání a udržení zaměstnání po opuštění výkonu trestu

Číslo projektu:
DZ627120
Řešitel RILSA:
Mgr. Pavel Bareš, Ph.D.
Poskytovatel:
Asociace samostatných odborů ČR
Příjemce:
VÚPSV
Trvání od:
2020
Trvání do:
2020
Popis:

Podmíněné propuštění z výkonu trestu odnětí svobody (PP) může významně přispět k reintegraci propuštěných osob do společnosti a k jejich integraci na trhu práce. Na rozdíl od odsouzených osob propuštěných po vykonání celého uloženého trestu plní osoby s PP během pobytu na svobodě po určenou dobu podmínky stanovené rozhodnutím soudu o PP a dohled nad jejich plněním zajišťuje Probační a mediační služba (PMS). Osoby s PP mohou využít specifické programy, jež osoby propuštěné po vykonání celého uloženého trestu nevyužívají, ať už z důvodu zaměření těchto programů, kompetencí PMS nebo menší motivace ke spolupráci s institucemi postpenitenciární péče. Cílem projektu je reflexe fungování a přínosu institutu PP propuštěnými osobami a zhodnocení míry jeho přispění k reintegraci propuštěných osob do společnosti a k jejich integraci na trhu práce. Výzkum se na jedné straně zaměří například na koncepční přístup PMS k tomuto institutu, nastavení parametrů pro fungování, roli PMS při jeho realizaci či způsob práce s osobami s PP. Současně bude věnována pozornost významu a roli dalších institucí postpenitenciární péče při reintegraci propuštěných osob, jejich vzájemné spolupráci, obecnějším společenským podmínkám apod. Budou tak identifikovány oblasti, ve kterých stávající nastavení a fungování institutu PP snižuje možnosti reintegrace propuštěných osob do společnosti a jejich integrace na trhu práce, a na základě těchto poznatků budou následně formulována doporučení ke zvýšení významu zkoumaného institutu.