Specifika integrace nezletilých dětí cizinců na území České republiky

Číslo projektu:
18/2017_IC_NNO
Řešitel RILSA:
Mgr. Pavel Bareš, Ph.D.
Poskytovatel:
Ministerstvo vnitra České republiky
Příjemce:
VÚPSV, v. v. i.
Trvání od:
2017
Trvání do:
2017
Popis:

Hlavním cílem projektu je získat hlubší poznatky o procesu integrace nezletilých dětí cizinců z třetích zemí do majoritní společnosti České republiky a tyto poznatky dále poskytnout pro jejich adekvátní využití.
Projekt je zaměřen na mapování vybraných oblastí (např. rodina, výchova, škola, vrstevnické skupiny, migrace apod.) ovlivňujících průběh integrace nezletilých dětí cizinců z třetích zemí na území České republiky. V problematice integrace dětí cizinců do společnosti vyvstává několik důležitých otázek. První významnou otázkou jsou preference rodičů cizinců ve výchově jejich dětí a preference ve tvorbě hodnotových rámců dětí. Další důležitou oblastí je vliv migračního procesu a samotné integrace rodičů cizinců na výchovu a tvorbu hodnotových rámců dětí a míra jejich „kompatibility“ s hodnotovými rámci hostitelské společnosti. Vzhledem k tomu, že jednou z vůbec nejsilnějších vrstevnických skupin je třídní kolektiv dětí, hrají vzdělávací instituce, jako je mateřská škola, škola a mimoškolní vzdělávací zařízení v procesu úspěšné socializace a výchovy dětí významnou roli. Třetí mapovanou oblastí ovlivňující proces integrace dětí cizinců je proto vliv předškolních a školních zařízení na socializaci a úspěšnou integraci dětí cizinců do hostitelské společnosti.
Mapování specifik procesu integrace nezletilých dětí cizinců v ČR bude probíhat ve vybraných krajích ČR (Hlavní město Praha, Ústecký, Jihomoravský, Liberecký, Karlovarský, Jihočeský, Plzeňský kraj), a to prostřednictvím expertního dotazování, online dotazování a focusních skupin s třídními kolektivy, které zahrnují rovněž nezletilé děti cizinců z třetích zemí. Získané poznatky budou využity na podporu integrace nezletilých dětí cizinců i jejich rodin do společnosti České republiky.