Současná česká rodina a podpora jejích funkcí

Číslo:
IP70622
Řešitel:
Mgr. Jana Paloncyová, Ph.D.
Spoluřešitel:
Ing. Sylva Höhne, PhDr., Mgr. Kamila Svobodová, Ph.D., Ing. Helena Vychová, Ph.D.
Poskytovatel:
MPSV
Příjemce:
MPSV
Doba řešení od:
2023
Doba řešení do:
2027
Popis:

Projekt Současná česká rodina a podpora jejích funkcí“ se zaměřuje na vybraná dílčí témata z podpory rodin a jejích funkcí v návaznosti na aktuálně platnou Koncepci rodinné politiky (z roku 2017) a rovněž v souvislosti s připravovanou Strategií rodinné politiky 2023-2030. Cílem projektu je analýza současné situace rodin v ČR s důrazem na vymezená aktuální témata – zejména se jedná o slaďování práce a rodiny, primární prevenci, život rodin se specifickými potřebami a další témata plynoucí z výše uvedené připravované strategie. Projekt navazuje na řadu výzkumů realizovaných RILSA v minulých letech. Jeho výstupy budou sloužit MPSV jako opora pro opatření na podporu rodin, ale budou využitelné i pro potřeby samospráv, krajů a neziskových organizací, které se zaměřují na služby pro rodiny.