Sociální dialog jako nástroj sociální ochrany zaměstnanců a prevence diskriminace na českém trhu práce

Číslo:
DZ627521
Řešitel:
Mgr. Aleš Kroupa
Spoluřešitel:
Ing. Soňa Veverková , Mgr. Renata Kyzlinková, Ph.D.
Poskytovatel:
ASO ČR
Příjemce:
VÚPSV, v. v. i.
Doba řešení od:
2021
Doba řešení do:
2021
Popis:

Cílem projektu bylo podat sociálním partnerům informaci o rozsahu a místě subjektivně vnímané diskriminace a současně o aktivitách, které podnikají sociální partneři na úrovni EU, členských států, sektorů národního hospodářství a podniků za účelem omezení diskriminace. Ve studii byly sledovány typy diskriminace vymezené zákonem č. 198/2009 Sb. antidiskriminační zákon, který za diskriminační důvody považuje rasu, etnický původ, národnost, pohlaví, sexuální orientaci, věk, zdravotní postižení, náboženské vyznání, víru či světový názor a státní příslušnost. Zdrojem dat bylo šetření EUROBAROMETR a data z 6. průzkumu pracovních a životních podmínek, který pravidelně organizuje agentura EUROFOUND. Popis aktivit sociálních partnerů vycházel z autentických textů získaných z databáze „Social dialogue texts database“ zveřejněné na stránkách Evropské komise.